یک ساعت با شکل اسکلت - بزرگترین سیستم خدمات وبلاگ نویسان

امروز یک ساعت با شکل اسکلت در اختیار شما قرار می دهیم که اگر سایت یا وبلاگی دارید که در زمینه ی ترس و وحشت یا ماورا فعالیت می کند، کاربرد دارد.

  

عمل کرد کد در مرورگرها (نرم افزار های تماشای سایت) 

نگارشمرورگرعمل می کند/نمی کند
7.0Internet Explorerعمل می کند
3.0Mozilla Firefox (beta)عمل می کند
9.0Netscapeعمل می کند
 

جهت استفاده کد زیر را در جایی از سایت یا وبلاگتان که میخواهید نمایش یابد قرار دهید. 

<script src="http://www.clocklink.com/embed.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">obj=new Object;obj.clockfile="8005-gray.swf";obj.TimeZone="GMT0430";obj.width=150;
obj.height=150;obj.wmode="transparent";showClock(obj);</script>